بررسی استثنائات صلاحیت محاکم نظامی در قانون اساسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی و استادیار دانشگاه کاشان