مبانی فقهی حق افشای اثر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مالکیت فکری دانشگاه قم

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی مؤسسه امام خمینی