عرف و مؤلفه‌های قانونی و مادی تشکیل‌دهنده پدیده‌ مجرمانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران