حق کودک به آموزش در نظام بین‌المللی حقوق بشر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی