وضعیت حقوقی معاملات سفهی در فقه امامیه و حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه کاشان