بومی سازی نهادهای حقوقی با رویکرد اسلامی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی.