سیری در مستندات فقهی جرم‌انگاری افساد فی ‌الارض

نویسنده

پژوهشگر و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی.