رابطه آزادی اطلاعات با حریم خصوصی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 استادیار گروه حقوق پردیس قم ـ دانشگاه تهران