شرط اجرای تکلیف بایع به تسلیم توسط خریدار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران