شرط اجرای تکلیف بایع به تسلیم توسط خریدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران