اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علی اکبر رشاد

فلسفه اسلامی استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

rashadiict.ir

سردبیر

محمود حکمت نیا

حقوق خصوصی استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

dr.hekmatniayahoo.com

اعضای هیات تحریریه

نجادعلی الماسی

حقوق خصوصی استاد دانشگاه تهران

almasiut.ac.ir

علیرضا باریکلو

حقوق خصوصی استاد دانشگاه تهران

bariklouut.ac.ir

احمد حاجی ده آبادی

حقوق جزا و کیفری استاد دانشگاه تهران

adehabadiut.ac.ir

علی‌اکبر رشاد

فلسفه اسلامی؛ فقه و اصول استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

rashadiict.ir

عبدالحسین شیروی

حقوق خصوصی استاد دانشگاه تهران

ashiraviut.ac.ir

ابراهیم عبدی پور فرد

حقوق خصوصی استاد دانشگاه قم

en_abdipouryahoo.co

ابوالقاسم علیدوست

فقه و اصول استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

www.salsabeal.ir
ab.alidoustgmail.com

جلیل قنواتی

حقوق خصوصی دانشیار دانشگاه تهران

ghanavatyut.ac.ir

علی محمدی جورکویه

حقوق جزا و کیفری دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

amg134325yahoo.com

فرج الله هدایت نیا گنجی

حقوق خصوصی دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

hedayat47gmail.com

مدیر اجرایی

مجید اسلامی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

hoquqiict.ac.ir
02537602998