دوره و شماره: دوره 20، شماره 77، تیر 1402 
تأثیر فوت متعهد بر بقای تعهد

صفحه 89-117

رضا دریائی؛ مصطفی کربلائی آقازاده