دوره و شماره: دوره 20، شماره 76، اردیبهشت 1402 

مقاله پژوهشی

مراجع دارای صلاحیت ابتکار تقنینی در حوزه جرم‌انگاری و کیفرگذاری

صفحه 7-30

محمد رجبی؛ محمد علی حاجی ده آبادی؛ محمدخلیل صالحی


تحلیل، امکان، ماهیت و ساختار فروش مال مشاع در فقه و حقوق ایران

صفحه 31-51

رضا قاسمی رستمی؛ محمدمهدی الشریف؛ سید محمد صادق طباطبایی