دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، مرداد 1392، صفحه 7-169