ضابطه شناسی جریان خیار شرط در عقود بر اساس اصل حاکمیت اراده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

محمدعلی سعیدی؛ مهدی میری؛ فرزانه کرمی


حجیت ید در صورت انکار ذوالید و امکان سنجی اثبات مسئولیت مدنی به واسطه ید(بررسی اختلاف آرای دادگاهها)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1402

سیف اله احدی


الزامات انتقال مطلوب دولت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1402

فاطمه زابولی زواره؛ علیرضا دبیرنیا؛ سوده شاملو


الزامات نظارت شرعی مؤثر بر نظام قوانین و مقررات کشور با تمرکز بر دائمی، فراگیر و برتر بودن نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1402

مهدی ابراهیمی؛ محمد بهادری جهرمی؛ محمدجواد رضایی زاده


مفهوم شناسی ناموس در فقه و حقوق اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1402

صمد بهروز؛ احمد مرتاضی؛ هادی جعفری


تاثیر إخبار در فسخ نکاح و رجوع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1402

محمد صالحی مازندرانی


نقدی بر تبصره یک ماده (508) قانون مجازات اسلامی در پرتو اصل شفافیّت قانون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1402

محمد جعفر صادق پور؛ زینب شریفی مرام


بررسی چالش های فقهی- حقوقی بازار ثانوی قراردادهای سلف موازی در بورس ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1402

وحید ایمانی رحیملو؛ سید الهام الدین شریفی آل هاشم


تأملی بر شرط اسقاط کافة خیارات در حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1402

سید علی محمد یثربی؛ جواد محمودی


امکان بازبینی و تجدیدنظرپذیری آراء داوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1402

حسین هوشمند فیروزآبادی؛ حسین سلیم زاده؛ احمد احسانی فر؛ حجت مبین