موضوعات = فقه و اصول
دست یازی به زکات و خمس توسط فقیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1402

علی اصغر افشاری


نقد مکتب تحققی در مبنای حقوق ازمنظر قرآن کریم

دوره 19، شماره 73، شهریور 1401، صفحه 157-135

سعید داودی


باز‌پژوهی فقهی مسئولیت در زمان علم اجمالی به عامل جنایت هنگام تعارض بیّنه‌ها

دوره 18، شماره 71، بهمن 1400، صفحه 7-28

ابوالقاسم علیدوست؛ میثم محمودی سیدابادی


امکان سنجش ماهیت فقهی قرارداد پیش فروش آپارتمان با بیع سلف

دوره 18، شماره 71، بهمن 1400، صفحه 29-54

اکبر نجم؛ سیدعباس موسویان؛ محمدعلی خادمی کوشا


بررسی قاعده منع تلقین دلیل در دادرسی اسلامی

دوره 18، شماره 70، آبان 1400، صفحه 53-75

عزیز الله فهیمی؛ خالق داد اسدی


تفاوت منطق قانونگذاری الهی و بشری در حیطه مسئله تخصیص منفصل

دوره 17، شماره 67، بهمن 1399، صفحه 91-109

حسین قافی؛ عزیز الله فهیمی؛ محمد مهدی عزیزاللهی


ژن‌درمانی سلول‌های زایشی و اثر آن در آشفتگی روابط خویشاوندی از دیدگاه فقه اسلامی

دوره 17، شماره 67، بهمن 1399، صفحه 181-197

سعید نظرى توکلى؛ فاطمه اردستانی؛ محمود ویسی


نقد وصول وفقر اصول

دوره 17، شماره 67، بهمن 1399

عبدالرضا علیزاده


امکان سنجی حق بازفروش مبیع در فقه امامیه

دوره 17، شماره 66، مهر 1399، صفحه 267-292

علی اکبر جعفری ندوشن؛ حسین حقیقت پور؛ زینب زارع


عدم موضوعیت حکم مثلی و قیمی در مسئله جبران کاهش ارزش پول

دوره 17، شماره 65، شهریور 1399، صفحه 7-32

علی ابوجعفری دلسم؛ عبدالحسین شیروی


امکان‌سنجی اجرای احکام فقه امامیه درمورد اموال خارج از حاکمیت دولت‌ها

دوره 16، شماره 60، خرداد 1398، صفحه 7-38

محسن اسماعیلی؛ سید علی اصغر رحیمی