موضوعات = حقوق خصوصی
تحلیل ویژگی‌ها و ماهیت تضامین شخصی بورسی

دوره 16، شماره 60، خرداد 1398، صفحه 91-116

جلیل قنواتی؛ ابراهیم عبدی پور؛ مرضیه صفدری


تبیین دامنه تاثیر قاعده احسان

دوره 16، شماره 60، خرداد 1398، صفحه 117-143

محمد هادی صادقی؛ محمد میرزایی


مسئولیت مدنی ناشی از تولید ربات‌های مبتنی بر هوش مصنوعی خودمختار

دوره 16، شماره 60، خرداد 1398، صفحه 231-258

محمود حکمت نیا؛ مرتضی محمدی؛ محسن واثقی


تحلیل فقهی صحت شرکت اعمال از منظر فقه مذاهب اسلامی

دوره 15، شماره 59، اسفند 1397، صفحه 35-56

مهدی جلیلی؛ علیرضا فصیحی زاده؛ سید محمد صادق طباطبایی


بازشناسی عدالت معاوضی از دیدگاه مطلوبیت‌گرایی

دوره 15، شماره 58، آذر 1397، صفحه 7-39

یدالله دادگر؛ عبدالرضا علیزاده؛ محمود زمانی


بررسی نهاد تحول عقد در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 15، شماره 58، آذر 1397، صفحه 41-69

محمد صالحی مازندرانی؛ ایمان صالح


مسوولیت در فرض اجتماع عاملین ورود زیان، با تأکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

دوره 15، شماره 57، شهریور 1397

محمدحسین تقی پور درزی نقیبی؛ سام محمدی