کلیدواژه‌ها = قرارداد
نقد نظریه «عدول از فسخ قرارداد»

دوره 18، شماره 71، بهمن 1400، صفحه 55-78

محسن اسماعیلی؛ مهدی نریمان پور


نگرش اقتصادی به اصول اخلاقی در حقوق قراردادها

دوره 18، شماره 71، بهمن 1400، صفحه 253-282

عبدالرضا علیزاده؛ محمود زمانی؛ یدالله دادگر


نگرش اقتصادی به اصول اخلاقی درحقوق قراردادها

دوره 18، شماره 71، بهمن 1400

محمود زمانی؛ عبدالرضا علیزاده؛ یدالله دادگر


مقایسه قرارداد پیش فروش ساختمان با نهادهای مشابه و تشخیص ماهیت آن

دوره 18، شماره 68، اردیبهشت 1400، صفحه 91-120

محمدحسین تقی پور درزی نقیبی؛ حمید ابهری


بازشناسی عدالت معاوضی از دیدگاه مطلوبیت‌گرایی

دوره 15، شماره 58، آذر 1397، صفحه 7-39

یدالله دادگر؛ عبدالرضا علیزاده؛ محمود زمانی