نویسنده = علی محمدی جورکویه
بررسی اصل رعایت تساوی رفتار قاضی با طرفین دعوا از دیدگاه فقه شیعه

دوره 12، شماره 46، آذر 1394، صفحه 33-60

علی محمدی جورکویه؛ محسن کاظمی نجف‌آبادی


تخییری یا تعیینی‌بودن حق قصاص

دوره 12، شماره 44، فروردین 1394، صفحه 7-29

علی محمدی جورکویه


رویکردی اسلامی ـ انتقادی بر راهکار مقابله با آنومی از منظر دورکهیم

دوره 9، شماره 32، اردیبهشت 1391، صفحه 181-207

علی محمدی جورکویه؛ مسعود مصطفی پور


سیاست جنایی اسلام در جرایم جنسی

دوره 7، شماره 24، فروردین 1389، صفحه 87-121

علی محمدی جورکویه