نویسنده = ابراهیم باطنی
واکاوی حقوقی استقلال قضایی اهل‌کتاب

دوره 12، شماره 44، فروردین 1394، صفحه 89-111

ابراهیم باطنی


نگاهی به فرایند شکل‌گیری دولت الکترونیک و چالشهای فراروی آن

دوره 3، شماره 9، مرداد 1385، صفحه 59-94

ابراهیم باطنی؛ مهدی یزدان‌شناس


فلسفة ‌مجازات

دوره 1، شماره 4، فروردین 1384، صفحه 147-170

ابراهیم باطنی؛ محسن برهانی