نویسنده = سید احمد حبیب‌نژاد
تأملی بر حق بر فرزندآوری در پرتو احکام وضعی و تکلیفی تلقیح مصنوعی

دوره 19، شماره 72، اردیبهشت 1401، صفحه 85-117

سید احمد حبیب نزاد؛ مصطفی بخرد


بررسی ابعاد حق بر حریم خصوصی نسبت به سالمندان

دوره 17، شماره 67، بهمن 1399، صفحه 271-300

محمد صالح تسخیری؛ سیداحمد حبیب نژاد


شاخص‌های شفافیت در حکومت اسلامی (با تأکید بر حکومت علوی)

دوره 13، شماره 49، شهریور 1395، صفحه 129-157

سیداحمد حبیب نژاد؛ زهرا عامری


محدودیت‌های دسترسی به اطلاعات در اینترنت

دوره 8، شماره 28، فروردین 1390، صفحه 191-219

سیداحمد حبیب نژاد؛ عبدالله عصّاره


ابزارهای نظارتی رئیس‌جمهور بر مصوبات قوه مجریه

دوره 7، شماره 25، تیر 1389، صفحه 119-140

سیداحمد حبیب‌نژاد


بررسی حقوقی شوراهای اسلامی شهر در پرتو اصول تمرکززدایی

دوره 6، شماره 20، فروردین 1388، صفحه 111-131

سیداحمد حبیب‌نژاد


ماهیت نمایندگی با تکیه بر مفاهیم اسلامی ـ فقهی

دوره 2، شماره 8، خرداد 1385، صفحه 125-148

سید احمد حبیب‌نژاد