نویسنده = سیداحمد حبیب‌نژاد
طراحی نظام‌واره حقوق عامه اقتصادی در نگرش فقه شیعه با تاکید بر نظریه شهید صدر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1402

سیداحمد حبیب نژاد؛ مهدی زارع


تأملی بر حق بر فرزندآوری در پرتو احکام وضعی و تکلیفی تلقیح مصنوعی

دوره 19، شماره 72، اردیبهشت 1401، صفحه 85-117

سید احمد حبیب نزاد؛ مصطفی بخرد


بررسی ابعاد حق بر حریم خصوصی نسبت به سالمندان

دوره 17، شماره 67، بهمن 1399، صفحه 271-300

محمد صالح تسخیری؛ سیداحمد حبیب نژاد


شاخص‌های شفافیت در حکومت اسلامی (با تأکید بر حکومت علوی)

دوره 13، شماره 49، شهریور 1395، صفحه 129-157

سیداحمد حبیب نژاد؛ زهرا عامری


محدودیت‌های دسترسی به اطلاعات در اینترنت

دوره 8، شماره 28، فروردین 1390، صفحه 191-219

سیداحمد حبیب نژاد؛ عبدالله عصّاره


ابزارهای نظارتی رئیس‌جمهور بر مصوبات قوه مجریه

دوره 7، شماره 25، تیر 1389، صفحه 119-140

سیداحمد حبیب‌نژاد


بررسی حقوقی شوراهای اسلامی شهر در پرتو اصول تمرکززدایی

دوره 6، شماره 20، فروردین 1388، صفحه 111-131

سیداحمد حبیب‌نژاد


ماهیت نمایندگی با تکیه بر مفاهیم اسلامی ـ فقهی

دوره 2، شماره 8، خرداد 1385، صفحه 125-148

سید احمد حبیب‌نژاد