نویسنده = امیرحسین جلالی فراهانی
استنادپذیری ادلة الکترونیکی در امور کیفری

دوره 4، شماره 15، دی 1386، صفحه 83-115

امیرحسین جلالی فراهانی


صلاحیت کیفری در فضای سایبر

دوره 3، شماره 11، دی 1385، صفحه 91-120

امیرحسین جلالی فراهانی


تروریسم سایبری

دوره 3، شماره 10، آذر 1385، صفحه 85-112

امیرحسین جلالی فراهانی


پیشگیری وضعی از جرائم سایبر در پرتو موازین حقوق بشر

دوره 2، شماره 6، آذر 1384، صفحه 133-162

امیرحسین جلالی فراهانی


پول‎شویی الکترونیکی

دوره 1، شماره 4، فروردین 1384، صفحه 109-132

امیرحسین جلالی فراهانی