نویسنده = جلیل قنواتی
مشروطه سازی حقوق خصوصی در حقوق اروپایی، حقوق ایران و فقه امامیه

دوره 18، شماره 69، مرداد 1400، صفحه 251-284

جلیل قنواتی؛ عبدالرضا علیزاده؛ مجتبی زنگنه


مطالعه تطبیقی تأثیر کرونا ویروس (کووید19) بر تعهدات

دوره 17، شماره 64، اردیبهشت 1399

جلیل قنواتی؛ بدیع فتحی


تحلیل ویژگی‌ها و ماهیت تضامین شخصی بورسی

دوره 16، شماره 60، خرداد 1398، صفحه 91-116

جلیل قنواتی؛ ابراهیم عبدی پور؛ مرضیه صفدری


تحلیل وثیقه‌های شخصی بر مبنای توثیق و تضمین

دوره 14، شماره 52، خرداد 1396، صفحه 41-68

جلیل قنواتی؛ سید ذبیح الله مسعودیان


حریم خصوصی؛ حق یا حکم

دوره 8، شماره 31، بهمن 1390، صفحه 7-32

جلیل قنواتی؛ حسین جاور


بررسی فقهی ـ حقوقی موضوع نمایندگی با نگاهی به نظام حقوقی انگلیس

دوره 6، شماره 23، بهمن 1388، صفحه 63-96

جلیل قنواتی؛ مصطفی نصرآبادی