نویسنده = محمدحسین تقی پور درزی نقیبی
اثر پاندمی کرونا بر قرارداد اجاره در حقوق ایران و انگلیس (با تاکید بر اجاره خوابگاههای دانشجویی)

دوره 19، شماره 75، اسفند 1401، صفحه 35-68

حسین کاویار؛ حمید میری؛ محمدحسین تقی پور درزی نقیبی


حقّ حبس: شرایط و آثار آن در حقوق ایران و انگلستان

دوره 19، شماره 72، اردیبهشت 1401، صفحه 59-83

حمید میری؛ حسین کاویار؛ محمدحسین تقی پور درزی نقیبی


مقایسه قرارداد پیش فروش ساختمان با نهادهای مشابه و تشخیص ماهیت آن

دوره 18، شماره 68، اردیبهشت 1400، صفحه 91-120

محمدحسین تقی پور درزی نقیبی؛ حمید ابهری


مسئولیت در فرض اجتماع عاملین ورود زیان، با تأکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

دوره 15، شماره 57، شهریور 1397، صفحه 43-71

سام محمدی؛ محمدحسین تقی پور درزی نقیبی


مسوولیت در فرض اجتماع عاملین ورود زیان، با تأکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

دوره 15، شماره 57، شهریور 1397

محمدحسین تقی پور درزی نقیبی؛ سام محمدی