نویسنده = محمد علی حاجی ده آبادی
پیامد های حقوقی جرم انگاری فراگیر در نظام قضایی ایران

دوره 20، شماره 78، مهر 1402، صفحه 7-34

نوراله قدرتی؛ سیدمحمود میرخلیلی؛ محمد علی حاجی ده آبادی


مراجع دارای صلاحیت ابتکار تقنینی در حوزه جرم‌انگاری و کیفرگذاری

دوره 20، شماره 76، اردیبهشت 1402، صفحه 7-30

محمد رجبی؛ محمد علی حاجی ده آبادی؛ محمدخلیل صالحی


سیاست جنایی ایران در قبال جرایم موسسات اعتباری

دوره 19، شماره 73، شهریور 1401، صفحه 31-64

محمد علی حاجی ده آبادی؛ محمد رضا فرهمند


سب النبی‌، جرمی مستقل یا مصداقی از جرم ارتداد

دوره 18، شماره 68، اردیبهشت 1400، صفحه 213-231

محمد علی حاجی ده آبادی؛ رحمان صبوحی؛ مهدیه مهدیزاد پایدار


از بحران کرونا تا بحران سیاست جناییی

دوره 17، شماره 64، اردیبهشت 1399

محمد علی حاجی ده آبادی


مبانی، آثار و چالش‌های حق مجرم در تعیین سرنوشت خویش در دعوای کیفری

دوره 13، شماره 51، اسفند 1395، صفحه 71-102

محمد علی حاجی ده آبادی؛ محمد قادری‌نیا