نویسنده = ناصر قربان نیا
تصویر ریاست مرد بر خانواده در آینه وحی

دوره 8، شماره 31، بهمن 1390، صفحه 33-61

ناصر قربان نیا؛ معصومه حافظی


عدم مشروعیت کاربرد سلاح هسته‌ای در پرتو اصل تفکیک (با رویکرد اسلامی)

دوره 8، شماره 28، فروردین 1390، صفحه 73-103

ناصر قربان نیا؛ نادر اخگری بناب


تعلیق اجرای حقوق بشر در شرایط اضطراری

دوره 3، شماره 12، آذر 1386، صفحه 37-62

ناصر قربان نیا


تحدید حقوق و آزادیها

دوره 3، شماره 10، آذر 1385، صفحه 11-32

ناصر قربان نیا


قرائت‌های گوناگون از حقوق طبیعی

دوره 1، شماره 1، تیر 1383، صفحه 37-58

ناصر قربان نیا