همکاران دفتر نشریه

دستیار سردبیر

مهدی معلی

حقوق خصوصی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

hoquq-e-eslami@iict.ac.ir