دوره و شماره: دوره 17، شماره 65، شهریور 1399 

مقاله پژوهشی

عدم موضوعیت حکم مثلی و قیمی در مسئله جبران کاهش ارزش پول

صفحه 7-32

علی ابوجعفری دلسم؛ عبدالحسین شیروی


شرط خیار به مدت حیات در حقوق ایران و فقه امامیه

صفحه 33-49

سام محمدی؛ محسن جعفری بهزادکلائی؛ سیدمرتضی شهیدی


وکالت در امور درمانی از نگاه فقه امامیه

صفحه 51-76

سعید رهایی؛ فاطمه حیدری


تاثیر حقوق بشر بر حقوق قراردادها درآلمان، انگلیس و ایران

صفحه 79-105

زینب محمدی؛ مصطفی محقق داماد؛ محمد حبیبی مجنده


نظریه وضع طبیعی و تأثیر آن بر جنبش فمینیستی

صفحه 107-136

سید حسین فاطمی نژاد؛ علیرضا باریکلو


«علم به حرمت» به‌عنوان شرط مسئولیت کیفری مرتکبان جرائم حدی

صفحه 137-157

محمد رجبی؛ عادل ساریخانی


استفاده از علامت تجاری در دعاوی نقض: شرطی استثنایی یا فراگیر

صفحه 159-182

میرقاسم جعفرزاده؛ حسن لجم اورک


جنبه‌های حقوقی و فقهی سنّت شاباش به‌عنوان تأمین مالی ازدواج

صفحه 183-206

محمد صادقی؛ ابوالفضل احمدزاده


جهانی‌شدن حقوق کیفری و تأثیر آن در اثبات جرم پول‌شویی

صفحه 207-237

سیدمحمدحسن سیادت؛ مهدی چگنی؛ محمد صادق آزادفر؛ امیرحسین خسروآبادی


قواعد حاکم بر استثنائات حق اختراع، در چارچوب فقه امامیه

صفحه 239-273

علیرضا عالی پناه؛ رسول آقاداداشی


راه‌کارهای توسعه قلمرو عقد ضمان در فقه امامیه

صفحه 273-297

اسماعیل نعمت اللهی


نقدی بر استثناء مهندسی معکوس نرم افزارها در تحولات تقنینی ایران با مطالعه تطبیقی حقوق اتحادیه اروپا

صفحه 299-331

سید حسن شبیری زنجانی