دوره و شماره: دوره 17، شماره 64، اردیبهشت 1399 

مقاله پژوهشی

مبانی اخلاقی، فقهی و حقوقی الگوی مواجهه ملی با بیماریهای همه‌گیر با تاکید بر کرونا

صفحه 7-50

محمود حکمت نیا


ارزیابی حقوقی تحریم‌های آمریکا علیه ایران در همه‌گیری جهانی کووید ۱۹

امیر مقامی؛ علی اکبر جعفری ندوشن


امکان سنجی رفع مسئولیت مدنی ناقلان بیماریهای همه‌گیر(کرونا) در پرتو قاعده تحذیر

حسین هوشمند فیروزآبادی


از بحران کرونا تا بحران سیاست جناییی

محمد علی حاجی ده آبادی


مطالعه تطبیقی تأثیر کرونا ویروس (کووید19) بر تعهدات

جلیل قنواتی؛ بدیع فتحی


مطالعه تطبیقی پیشگیری از ورشکستگی شرکت تجاری در بحران عمومی با تاکید بر کرونا

صفحه 111-134

سیدعباس سیدی آرانی


ابعاد فقهی و حقوقی بیماری‌های واگیرِ خطرناک و سریع الانتشار (کرونا) از منظر قاعده وجوب دفع ضرر محتمل

صفحه 143-172

احمد احسانی فر


آثار بیماری‌های واگیردار در حقوق زناشویی

صفحه 175-196

فرج‌الله هدایت نیا


عدم رعایت بهداشت در برابر بیماریهای همه‌گیر (کرونا) از نگاه فقه و حقوق

صفحه 197-224

اکبر محمودی


نظام مداخلات حمایتی دولت از گروههای آسیب پذیر در وضعیت های بحرانی و اضطراری با تاکید بر همه‌گیری کرونا

صفحه 181-204

سیداحمد حبیب نژاد؛ زهرا عامری


مسئولیت ناشی از انتقال بیماری واگیر و ویروس

صفحه 205-226

علی محمدی جورکویه