مقاله پژوهشی

1. قاعده اهم و مهم و کارکردهای حقوقی آن

صفحه 7-26

احمد دیلمی؛ آیت اله جلیلی مراد


2. مبانی فقهی حجیت کارشناسی در امور کیفری و شناسایی قلمرو آن با تأکید بر سیره عقلا

صفحه 31-53

علی صادقی؛ احمد حاجی ده آبادی


3. حداقل و حداکثر مدت تبعیدهای حدی از منظر فقه و قانون

صفحه 7-30

حجت الله فتحی


4. نگاهی نوین به مفاد قاعده لاضرر با تکیه بر مبانی انسان شناسی قرآن کریم

صفحه 75-101

علی اصغر هادوی نیا


5. اثبات رکن روانی جرم عمدی در فقه اسلامی و حقوق ایالات متحده امریکا

صفحه 103-127

روح اله اکرمی


6. شرط عدم مسئولیت قراردادی مهندس ناظر از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه

صفحه 153-181

اسماعیل واهبی؛ سید علی ربانی موسویان


7. تقنین و سیاست‌گذاری اخلاق‌بنیاد در چهار ساحت اجتماعی

صفحه 159-182

علی ایمانی؛ ولی محمد احمدوند


8. تعیین مسئولیت اشتراک در قتل

صفحه 183-207

علی محمدی جورکویه؛ محسن کرانی


9. چارچوب های حقوقی حفظ امنیت پردازش داده های خصوصی (مطالعه ای تطبیقی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا)

صفحه 209-232

محبوب افراسیاب؛ مهدی ناصر


10. قلمرو مفهومی «سوءاستفاده از قدرت» در معاونت در جرم

صفحه 233-265

بابک پورقهرمانی؛ مظفر احمدی سربرزه


11. امکان سنجی حق بازفروش مبیع در فقه امامیه

صفحه 267-292

علی اکبر جعفری ندوشن؛ حسین حقیقت پور؛ زینب زارع


12. امکان سنجی پذیرش احکام دادگاه های کشور های اسلامی از منظر فقه امامیه با تاکید بر احوال شخصیه

صفحه 267-287

محمد قربانی مقدم؛ سید احمد میرخلیلی؛ قدرت الله خسروشاهی