مقاله پژوهشی

1. مسؤولیّت مدنی شخص غیر‌ممیز

صفحه 7-35

حسن ره پیک؛ عبدالرافع عرب


2. ماهیت حقوقی تعهد «دریافت یا پرداخت» و اعتبار آن در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه

صفحه 37-67

محمد ساردوئی نسب؛ پیمان آقابابائی دهکردی


3. ضرورت و امکان‌سنجی تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی اسلامی از منظر حقوق بین‌الملل و اسلام

صفحه 69-94

سجاد اختری؛ ابوالفتح خالقی


4. مسئولیت مدنی مدافع در دفاع مشروع

صفحه 95-114

حمید ابهری؛ سمیه احسانی کرسیکلا


5. معماری شهری و مالکیت فضای فراتر از حد متعارف ارتفاع

صفحه 115-131

حمید رضا آرامی؛ محمود حکمت‌نیا؛ عزیز الله فهمیمی


6. روایی و کارایی تبعیض مثبت در احقاق حقوق زنان

صفحه 133-161

سید حسین فاطمی نژاد؛ علیرضا باریکلو


7. امکان سنجی اخذ کفارات مالی و مصرف آن در موارد مشخص، از سوی دولت اسلامی

صفحه 163-185

محسن ملک افضلی اردکانی


8. انتقال حقوق و تعهدات قراردادی با تاکید بر فقه امامیه

صفحه 187-211

مصطفی انصاری نسب؛ حسن مرادی؛ نجادعلی الماسی


9. قلمروی آزادی اراده در ایجاد حقوق عینی جدید از منظر حقوق اموال و مالکیت و ثبت

صفحه 213-235

رحیم پیلوار؛ حاتمه صفری