1. اموال خارج از حاکمیت دولت‌ها از منظر اجرای احکام فقه امامیه

صفحه 7-40

محسن اسماعیلی؛ سید علی اصغر رحیمی


2. اهم چالش‌ها و بایسته‌های تقنین در جرم جعل

صفحه 41-63

احمد حاجی ده آبادی؛ یداله جعفری ندوشن


3. بررسی تطبیقی کفایت قابلیت تعیین مورد معامله در حقوق ایران، مصر و کامن لا

صفحه 77-96

حامد صالحی علی آبادی؛ محمدحسن صادقی مقدم


4. تحلیل ویژگی‌ها و ماهیت تضامین شخصی بورسی

صفحه 97-122

جلیل قنواتی؛ ابراهیم عبدی پور؛ مرضیه صفدری


5. تبیین دامنه تاثیر قاعده احسان

صفحه 123-160

محمد هادی صادقی؛ محمد میرزایی


6. اقلیت‌ها در جستجوی نظام‌ خاص حقوق‌بشر؛ مطالعه موردی شیعیان عربستان‌سعودی

صفحه 153-184

یاسر مکرمی قرطاول؛ بیژن عباسی


7. مبانی فقهی قاعده تخفیف و مسامحه در مجازاتهای حدی و تعزیری

صفحه 167-190

محمد علی طالبی آشتیانی؛ احمد باقری


8. نقش احکام فقهی اسلامی در نظام حقوق جزایی کشورهای مهم اسلامی

صفحه 191-230

غلامرضا پیوندی؛ سید علیرضا میربد


9. مسئولیت مدنی ناشی از تولید ربات‌های مبتنی بر هوش مصنوعی خودمختار

صفحه 231-258

محمود حکمت نیا؛ مرتضی محمدی؛ محسن واثقی