دوره و شماره: دوره 15، شماره 59، زمستان 1397 
2. تحلیل فقهی صحت شرکت اعمال از منظر فقه مذاهب اسلامی

صفحه 33-60

مهدی جلیلی؛ علیرضا فصیحی زاده؛ سید محمد صادق طباطبایی


6. مبانی استثنائات بهره برداری از حق اختراع

صفحه 141-172

محمود حکمت نیا؛ جعفر اکبری