مقاله پژوهشی

1. بازشناسی عدالت معاوضی از دیدگاه مطلوبیت‌گرایی

صفحه 7-39

یدالله دادگر؛ عبدالرضا علیزاده؛ محمود زمانی


2. بررسی نهاد تحول عقد در فقه امامیه و حقوق ایران

صفحه 41-69

محمد صالحی مازندرانی؛ ایمان صالح


3. الگوی احیای حقوق عامه با تحول در نظام هنجارها و ساختارهای قضایی

صفحه 71-92

سید محمد مهدی غمامی


4. امکان‌سنجی قابلیت انتساب جرایم حدی به اشخاص حقوقی

صفحه 93-118

احمد حاجی ده آبادی؛ محمود حبیبی تبار


5. ترابط حقوق شهروندی و مبانی آن با حقوق نفت و گاز در ایران

صفحه 119-144

سید علی محمد یثربی؛ سینا رازقیان


6. سیاست جنایی افتراقی در سنت علوی با تاکید برعهدنامه مالک

صفحه 145-173

سیدمحمود میرخلیلی؛ محمد حسنی


7. مبانی نظری مصونیت و مسئولیت مدنی دولت

صفحه 175-203

نوربخش ریاحی