دوره و شماره: دوره 15، شماره 58، پاییز 1397 
1. بازشناسی عدالت معاوضی از دیدگاه مطلوبیت‌گرایی

صفحه 7-39

یدالله دادگر؛ عبدالرضا علیزاده؛ محمود زمانی