دوره و شماره: دوره 14، شماره 52، بهار 1396، صفحه 7-218 
2. تحلیل وثیقه‌های شخصی بر مبنای توثیق و تضمین

صفحه 41-68

جلیل قنواتی؛ سید ذبیح الله مسعودیان


3. بررسی فقهی ـ حقوقی تعهدات تخییری

صفحه 69-95

امین حسنوند؛ محمد مولودی؛ بیژن حاجی عزیزی


4. تحلیل امکان توافق بر دریافت خسارت تأخیر تأدیه مازاد بر نرخ تورم

صفحه 97-126

سید فرید الدین افضل؛ علیرضا آذربایجانی