دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، زمستان 1384، صفحه 9-188