دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، تابستان 1386، صفحه 11-213 
3. حقوق مرتبط با حق مؤلف

صفحه 73-96

محمود صادقی؛ شیما پورمحمدی