دوره و شماره: دوره 6، شماره 20، فروردین 1388، صفحه 7-171 

مقاله پژوهشی

تعدد زوجات

صفحه 7-29

ابراهیم عبدی پور؛ نجادعلی الماسی


مطالعة تطبیقی تعارض‌های داخلی نکاح

صفحه 31-55

نجادعلی الماسی؛ غلامعلی میرنسب


جرایم علیه مالکیت فکری در قوانین کیفری ایران و مقررات بین‌المللی

صفحه 57-87

محمدعلی حاجی‌ده‌آبادی؛ محمدمهدی عالمی طامه


استقلال بازپرس در انجام تحقیقات مقدماتی و تأثیر آن در تحقق دادرسی عادلانه

صفحه 89-109

محمدجواد فتحی؛ علی دهقانی


بررسی حقوقی شوراهای اسلامی شهر در پرتو اصول تمرکززدایی

صفحه 111-131

سیداحمد حبیب‌نژاد


بررسی وحدت یا تعدد جرم در حالت تعدد نتیجه

صفحه 133-148

جلال الدین قیاسی


ویژگی‌ها و روش‌های عملی تجارت الکترونیکی

صفحه 149-171

فاطمه قناد


اصل سرزمینی؛ مبنای نظری و آثار آن در نظام حقوق مالکیت فکری

صفحه 7-36

محمود حکمت نیا