دوره و شماره: دوره 8، شماره 30، پاییز 1390، صفحه 7-188 
4. بررسی فقهی ـ حقوقی قضاوت جمعی

صفحه 77-107

محمدعلی حاجی‌ده‌آبادی؛ سیف‌الله محمدی‌نسب