دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، پاییز 1391، صفحه 7-218 
4. رویکرد حقوق اسلام و فرانسه به خانواده

صفحه 109-138

علیرضا باریکلو؛ محمد مدیبو جونی


6. پیشگیری کیفری از بزهدیدگی مکرر

صفحه 167-192

سیدمحمود میرخلیلی؛ جواد رجبی