مقاله پژوهشی

1. اخلاق زیستی و جایگاه آن در علوم اسلامی

صفحه 7-35

محمود حکمت نیا؛ مهدی معلی


2. قاعده احترام مبنای مسئولیت مدنی مسلمانان نسبت به یکدیگر

صفحه 37-71

علی محمد حکیمیان


3. ارزیابی نظریه پیش‌بینی نقض قرارداد از منظر فقه امامیه و حقوق ایران

صفحه 73-105

نعمت‌الله الفت


4. تصرفات «مَن علیه‌الخیار» در قانون مدنی و فقه امامیه (پژوهشی در مبانی مواد 454 و 455 قانون مدنی)

صفحه 107-133

محمدمهدی الشریف؛ نصرالله جعفری خسروآبادی


5. رابطه آزادی اطلاعات با حریم خصوصی

صفحه 135-159

سیدحسین صفایی؛ علی جعفری


6. تأثیر نسبی جنایت بر مرگ مجنیٌ‌علیه و مسئولیت ضارب

صفحه 161-190

حسینعلی بای


7. ارزیابی مجازات‌های اجتماعی مندرج در لایحه مجازات اسلامی در پرتو الگوی جایگزینی

صفحه 191-216

محمدابراهیم شمس ناتری؛ جواد ریاحی