دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، تابستان 1393، صفحه 1-170 (سال یازدهم، شماره 41، تابستان93) 
5. تابعیت در اسلام

صفحه 107-130

احمد عرب عامری؛ محمدرضا پارسامنش