دوره و شماره: دوره 11، شماره 42، پاییز 1393، صفحه 1-176