1. از بحران کرونا تا بحران سیاست جناییی

دوره 17، شماره 64، بهار 1399

محمد علی حاجی ده آبادی


2. ضرورت و امکان‌سنجی تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی اسلامی از منظر حقوق بین‌الملل و اسلام

دوره 16، شماره 63، زمستان 1398، صفحه 61-88

سجاد اختری؛ ابوالفتح خالقی


3. مسئولیت مدنی مدافع در دفاع مشروع

دوره 16، شماره 63، زمستان 1398، صفحه 89-109

حمید ابهری؛ سمیه احسانی کرسیکلا


4. نقش بهبودی عضو با گذشت زمان بر دیه در حقوق اسلامی

دوره 16، شماره 61، تابستان 1398، صفحه 63-90

عباس کلانتری خلیل‌آباد؛ سید احمد میرخلیلی؛ معین فرزانه وشاره


5. نقش احکام فقهی اسلامی در نظام حقوق جزایی کشورهای مهم اسلامی

دوره 16، شماره 60، بهار 1398، صفحه 191-230

غلامرضا پیوندی؛ سید علیرضا میربد


6. اهم چالش‌ها و بایسته‌های تقنین در جرم جعل

دوره 16، شماره 60، بهار 1398، صفحه 39-61

احمد حاجی ده آبادی؛ یداله جعفری ندوشن


7. مبانی فقهی قاعده تخفیف و مسامحه در مجازاتهای حدی وتعزیری

دوره 16، شماره 60، بهار 1398، صفحه 185-211

محمد علی طالبی آشتیانی؛ احمد باقری


8. سیاست جنایی افتراقی در سنت علوی با تاکید برعهدنامه مالک

دوره 15، شماره 58، پاییز 1397، صفحه 145-173

سیدمحمود میرخلیلی؛ محمد حسنی


9. امکان‌سنجی قابلیت انتساب جرایم حدی به اشخاص حقوقی

دوره 15، شماره 58، پاییز 1397، صفحه 93-118

احمد حاجی ده آبادی؛ محمود حبیبی تبار