1. معماری شهری و مالکیت فضای فراتر از حد متعارف ارتفاع

دوره 16، شماره 63، زمستان 1398، صفحه 111-138

حمید رضا آرامی؛ محمود حکمت‌نیا؛ عزیز الله فهمیمی


2. چالش ها و رهیافت‌های استقرار رژیم پارلمانی در نظام جمهوری اسلامی ایران

دوره 16، شماره 61، تابستان 1398، صفحه 143-168

سیداحمد حبیب نژاد؛ محمد جواد حسینی


3. الگوی احیای حقوق عامه با تحول در نظام هنجارها و ساختارهای قضایی

دوره 15، شماره 58، پاییز 1397، صفحه 71-92

سید محمد مهدی غمامی


4. ترابط حقوق شهروندی و مبانی آن با حقوق نفت و گاز در ایران

دوره 15، شماره 58، پاییز 1397، صفحه 119-144

سید علی محمد یثربی؛ سینا رازقیان


5. مبانی نظری مصونیت و مسئولیت مدنی دولت

دوره 15، شماره 58، پاییز 1397، صفحه 175-203

نوربخش ریاحی