نویسنده = رحمت اللهی، حسین
تعداد مقالات: 2
1. امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه

دوره 12، شماره 44، بهار 1394، صفحه 113-152

حسین رحمت اللهی؛ نجف لک زایی؛ محمدجواد ارسطا؛ هادی حاج زاده


2. بررسی تطبیقی مصلحت در مکاتب فردگرا و جمع‌گرای غربی و فقه امامیه

دوره 8، شماره 28، بهار 1390، صفحه 105-138

حسین رحمت اللهی؛ زهرا پناهی بروجردی