1. بررسی اصل رعایت تساوی رفتار قاضی با طرفین دعوا از دیدگاه فقه شیعه

دوره 12، شماره 46، پاییز 1394، صفحه 33-60

علی محمدی جورکویه؛ محسن کاظمی نجف‌آبادی


2. تخییری یا تعیینی‌بودن حق قصاص

دوره 12، شماره 44، بهار 1394، صفحه 7-29

علی محمدی جورکویه


3. رویکردی اسلامی ـ انتقادی بر راهکار مقابله با آنومی از منظر دورکهیم

دوره 9، شماره 32، بهار 1391، صفحه 181-207

علی محمدی جورکویه؛ مسعود مصطفی پور


4. سیاست جنایی اسلام در جرایم جنسی

دوره 7، شماره 24، بهار 1389، صفحه 87-121

علی محمدی جورکویه