نویسنده = حاجی عزیزی، بیژن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فقهی ـ حقوقی تعهدات تخییری

دوره 14، شماره 52، بهار 1396، صفحه 69-95

امین حسنوند؛ محمد مولودی؛ بیژن حاجی عزیزی