1. مبانی و قلمرو کفالت قهری از منظر فقه و حقوق

دوره 11، شماره 41، تابستان 1393، صفحه 83-106

محمد صالحی مازندرانی


2. نقدی بر ضمانت قهری کفیل «مقرر در مادّه 740ق.م.»

دوره 9، شماره 35، زمستان 1391، صفحه 37-59

محمد صالحی مازندرانی


3. مسئولیت مدنی دولت از دیدگاه فقهی

دوره 8، شماره 30، پاییز 1390، صفحه 7-28

محمد صالحی مازندرانی


4. تأملی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل 171 قانون اساسی

دوره 2، شماره 7، زمستان 1384، صفحه 133-160

محمد صالحی مازندرانی